Tilsynserklæring for skoleåret 2022 – 2023 på Svindinge Friskole

Jeg har været på tilsynsbesøg 3 dage. Besøgene har været positive.

Jeg er blevet mødt af glade, nysgerrige og trygge børn. Man får en fornemmelse af, at her er godt at være og gå i skole. Skolens forhold er velordnede og overalt er der udtryk for spændende og kreativ undervisning. Børnene virker trygge.

Jeg har her overværet undervisningen i de forskellige klasser og haft samtale med skolens lærere og leder.

Det er min vurdering, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningen er spændende, varieret og kreativ, og på højt niveau. Lærerne er velforberedte og der er en klar og tydelig dagsorden for dagens undervisning i de enkelte klasser. Der er blik for den enkelte og lærernes “class room manegement” er tydelig.

De anvendte undervisningsmaterialer er pædagogisk og faligt relevante.

Når man går rundt på skolen, er det spændende at se klasser og fællesrum fyldt med elevarbejder til inspiration for hinanden.

Børnene er interesserede, positive og aktive og der er en god stemning i klasserne.

Jeg har overværet klasseundervisning, individuelle arbejder, gruppesamarbejder, fremlæggelser og samtaler om dagens opgaver.

Eleverne har virket seriøse og deltagende og det er mit indtryk at deres standpunkt står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen har daglig fælles morgensang/samling for alle elever. Eleverne oplever her fællesskab mellem store og små. Man synger, lærerne fort ller og eleverne fremlægger for hinanden. Den demokratiske dannelse er tydelig og vigtig.

Skolens højdepunkt er den årlige musical hvor alle er med. Det daglige skema nedbrydes og der samarbejdes på tværs af årgangene. Alle er meget engagerede og gør sig umage med at få et godt resultat. Dette års musical var ingen undtagelse.

Skolens forældrekreds er engageret og kommer gerne på skolen.

For mig at se, er skolen en god og velfungerende friskole, som elever, personale og forældre kan være stolte af.

Jeg vurderer, at den til fulde står mål med folkeskolen.

– Iver Iversen
Tilsynsførende

Dette skoleår har budt på helt uventede udfordringer på grund af Covid-19 krisen. Det var min plan at aflægge mit femte og sidste tilsynsbesøg medio marts, men sådan skulle det ikke være, da skolerne som bekendt lukkede lige netop på dette tidspunkt. Som følge af forsamlingsforbudet, der medførte at skolens generalforsamling blev aflyst, har jeg valgt at skrive den mundtlige beretning, jeg normalt aflægger på generalforsamlingen. Den formelle beretning, der skal aflægges til undervisningsministeriet, udfyldes i et digitalt skema mellem 15. maj og 30. juni, 2020.

Der er ført tilsyn i langt de fleste klasser i fagene dansk, matematik og engelsk. Og det kan desuden konstateres, at der undervises i alle obligatoriske fag og emner.
For at få et overblik over skolens undervisning, har jeg orienteret mig på skolens hjemmeside, og talt med skoleleder og lærere. Desuden har jeg talt med Elin Jeppesen flere gange efter skolens lukning og genåbning for de små klasser for at følge skolens undervisning i denne meget specielle og vanskelige periode.
Jeg har opfyldt ministeriets krav om tilsyn, der blot kræver to fysiske besøg på skolen.

Det er den tilsynsførendes vigtigste opgave at tilse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er min helt klare vurdering, at det gør undervisningen på Svindinge Friskole.

Det er en stor fornøjelse at være tilsynsførende på skolen. Jeg oplever, at der er en meget stor tillid blandt ansatte og børn, og det er synligt på rigtig mange måder.

Den fælles morgensang for alle elever hver dag er en vigtig del af skolens kultur, hvor fællesskabet manifesteres til det fælles bedste. Hver morgen er der fortælling, hvor de enkelte lærere på skift fortæller om et emne, de hver især brænder for, så fortællingerne bliver nærværende og levende for børnene.

Når jeg kommer ind på skolen, glæder jeg mig over at møde en fordomsfri og positiv stemning, der med al tydelighed viser, at her er godt at være.

Børnene færdes stille og roligt på gangene, taler ordentligt til hinanden og virker imødekommende over for de voksne, de møder.

Jeg har især bemærket den usædvanlige arbejdsro, der er blandt børnene, den viser, at fællesskabet og hensynet til hinanden prioriteres højt af samtlige undervisere. Jeg møder selvfølgelig en flok undervisere, der skaber ro og tryghed på hver sin måde, alt andet ville være unaturligt. Lærerne har forskellige metoder til at udvikle den gode klasse- og læringskultur, hvor der tages hensyn til både den enkelte og fællesskabet i klassen. Fælles er dog, at børnene oplever, at alle undervisere viser myndighed og er særdeles gode til at anerkende det enkelte barns behov.

I de samlæste klasser er det en stor glæde at opleve, hvordan lærerne formår at undervise to årgange sammen. Det kræver et stort overblik og en omfattende forberedelse af undervisningen, og det er min klare opfattelse, at det er alle lærere rigtig gode til.

Det imponerer mig, at børnene kan samarbejde engageret og seriøst på kryds og tværs i små grupper uden at de forstyrrer hinanden unødigt, og er der optræk til uro formår lærerne at genskabe den gode arbejdsro.

Det sker ofte, at de frie skoler beskyldes for ikke at tage et socialt ansvar med hensyn til elever med særlige udfordringer. En påstand, der har vist sig at ikke at have hold i virkeligheden, det har en undersøgelse tydeligt vist. Rummeligheden på Svindinge Friskole er meget stor, der er plads til elever med mange forskellige forudsætninger, og inklusion tages alvorligt.

Det er dejligt at opleve, at begrebet demokratisk dannelse er synligt i alle klasser, idet børnene har indflydelse på undervisningen i forhold til alder og udviklingstrin.

De mange traditioner i form af teateruger, fælles lejrskoler, skolefester og klassearrangementer er med til at give børn, ansatte og forældre et fælles fundament, et fælles ”kit”, der efter min opfattelse er yderst vigtigt i et meget omskifteligt og ofte kaotisk samfund.

Slutteligt vil jeg nævne, at den gode skolekultur, hvor den veksles mellem tradition og fornyelse giver tryghed og genkendelighed, både traditioner fornyelse er nødvendige for at forstå – og identificere sig med den verden vi er en del af.

Birte Fahnøe Lund
Tilsynsførende for Svindinge Friskole

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.