Tilsynserklæring for skoleåret 2021 – 2022 på Svindinge Friskole

Min tilsynserklæring sidste skoleår omhandlede primært den svære situation coronapandemien var årsag til på undervisningsområdet helt generelt. Det var en meget vanskelig periode, der satte sine spor hos mange børn med en følelse af isolation, ensomhed og tristhed, mens andre børn klarede nødundervisningen rigtig godt. Det viser viser vel egentlig blot den store mangfoldighed, der heldigvis er blandt børn og unge.

Der var vist ikke mange af os, der havde forestillet sig, at endnu et skoleår med restriktioner for elever, lærere og forældre blev den virkelighed, vi måtte forholde os til. Endnu et skoleår, hvor fællesskabet, morgensamling, lejrskole, teateruger og temauger på tværs af klasserne igen i perioder måtte sættes på stand by. Heldigvis har coronaen fået en anden status, den er ikke længere en pandemi, og derfor er det en stor glæde at opleve, hvordan fællesskabet igen fungerer på friskolen, hvor helt umistelige værdier atter er blevet hverdag i skolekulturen på Svindinge Friskole.

Jeg havde ikke forestillet mig, at corona restriktionerne ville fortsætte i indeværende skoleår, men sådan blev virkeligheden i adskillige perioder i 2021-22. Jeg lavede aftaler om besøg på skolen flere gange, hvorefter de blev aflyst. Det var der flere årsager til, enten fordi der ikke var ”forbud” mod fysisk undervisning, eller fordi mange af børnene eller lærerne havde corona. Heldigvis er det lykkedes at være på skolen i fire dage, hvor jeg har overværet undervisningen i dansk, engelsk, matematik, historie og religion. Jeg har ligledes haft samtaler med både ledelse og lærere.

Som tilsynsførende skal jeg bl.a. forholde mit til, om undervisningen står mål med folkeskolens. Det kan jeg med stor overbevisning fastslå, at det gør den. I forældre skal vide, at lærerne på Svindinge Friskole er virkelig dygtige og dedikerede. De lægger stor vægt på både faglige- og sociale kompetencer i klassen. Det er fantastisk at opleve den ro og arbejdsomhed, der er i klasserne. Lærerne formår at skabe en motiverende skolekultur, hvor tryghed og tillid er nøgleordene.
Selvfølgelig opstår der konflikter blandt børnene, men jeg oplever, at lærerne er virkelig gode til at lytte til børnene og til at løse de opståede konflikter.

For at få et indblik i undervisningsplanerne i de enkelte fag taler jeg med lærerne om deres årsplan, deres metoder og elevernes involvering i valg af fx emner, hvor det er naturligt at eleverne har medbestemmelse.

Men allervigtigst for en god skole er skolekulturen, eller rettere, den stemning, der mærkes, fornemmes, når man træder ind i skolen. Og jeg fornemmer en rigtig god stemning. Både voksne og børn er imødekommende og nærværende. Børnene er nysgerrige, livlige og glade. Det er i min optik forudsætningen for en god skole. Nysgerrighed, glæde og kreativitet opnås kun, når lærerne formår at motivere børnene. Ikke at alt skal være sjovt og spændende, den basale faglige undervisning skal have sin plads, det er en balance, der ikke altid er ligetil. Endnu engang må jeg understrege, at den balance er lærerne på Svindinge Friskole formidable til. Det håber jeg, I forældre giver lærere og ledelse anerkendelse for.

Et spændende nyt tiltag er indskolingsfagdag en dag ugentligt. Det giver plads til fordybelse med fortælling af historie, religion, udeundervisning og kreative processer. Det er meget positivt, da fordybelse har trange kår i den tidsånd, der præger os, hvor hurtighed, likes og digital forpligtelse og afhængighed er fremherskende.

De to nye krav til den tilsynsførende, der blev indført sidste skoleår er fortsat gældende. Det drejer sig om kønsligestilling og skolens praksis vedrørende skærpet underretningspligt.
I forhold til kønsopdelte aktiviteter i undervisningen, er det kun praksis, hvor det er relevant og giver mening. Det kan fx være i situationer, hvor der er opstået konflikter i pige- eller drengegruppen i en klasse, hvilket giver rigtig god mening.

Jeg har talt med både Julie og lærerne om skolens praksis vedrørende skærpet underretningspligt, og jeg er meget tryg ved, at kravene til skærpet tilsyn efterleves.

Jeg skal også forholde mig til, hvordan begreberne frihed og folkestyre er en del af kulturen og undervisningen på Svindinge Friskolde. Indtil indeværende skoleår har der ikke været et formelt repræsentativt demokrati med valg til elevråd. Det betyder bestemt ikke, at frihed, folkestyre og elevdemokrati har været fraværnede på skolen, tværtimod. Alle børn har gennem mange år haft medbestemmelse i forhold til alder og udviklingstrin. Både elever og lærere udviser stor respekt for hinanden og forståelse for mangfoldighed, sådan er det fortsat, men dertil kommer, at der er valgt et formelt elevråd med to repræsentanter fra hver klasse, hvor Julie har valgt at være bindeleddet til lærerne.
Op til valget af elevrådet blev der afholdt en demokratidag med fokus på øvelser i demokrati, rettigheder og pligter. Som afslutning på dagen blev der valgt repræsentanter til leverådet. Det bliver spændende at følge fremover.

Det er desværre mit sidste år som tilsynsførende på Svindinge Friskole. Desværre, fordi det har været en stor glæde og fornøjelse at følge jeres børns skole igennem de sidste 6 år. Endnu engang tak til lærere og ledelse på Svindinge Friskole.

Birte Fahnøe Lund

Dette skoleår har budt på helt uventede udfordringer på grund af Covid-19 krisen. Det var min plan at aflægge mit femte og sidste tilsynsbesøg medio marts, men sådan skulle det ikke være, da skolerne som bekendt lukkede lige netop på dette tidspunkt. Som følge af forsamlingsforbudet, der medførte at skolens generalforsamling blev aflyst, har jeg valgt at skrive den mundtlige beretning, jeg normalt aflægger på generalforsamlingen. Den formelle beretning, der skal aflægges til undervisningsministeriet, udfyldes i et digitalt skema mellem 15. maj og 30. juni, 2020.

Der er ført tilsyn i langt de fleste klasser i fagene dansk, matematik og engelsk. Og det kan desuden konstateres, at der undervises i alle obligatoriske fag og emner.
For at få et overblik over skolens undervisning, har jeg orienteret mig på skolens hjemmeside, og talt med skoleleder og lærere. Desuden har jeg talt med Elin Jeppesen flere gange efter skolens lukning og genåbning for de små klasser for at følge skolens undervisning i denne meget specielle og vanskelige periode.
Jeg har opfyldt ministeriets krav om tilsyn, der blot kræver to fysiske besøg på skolen.

Det er den tilsynsførendes vigtigste opgave at tilse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er min helt klare vurdering, at det gør undervisningen på Svindinge Friskole.

Det er en stor fornøjelse at være tilsynsførende på skolen. Jeg oplever, at der er en meget stor tillid blandt ansatte og børn, og det er synligt på rigtig mange måder.

Den fælles morgensang for alle elever hver dag er en vigtig del af skolens kultur, hvor fællesskabet manifesteres til det fælles bedste. Hver morgen er der fortælling, hvor de enkelte lærere på skift fortæller om et emne, de hver især brænder for, så fortællingerne bliver nærværende og levende for børnene.

Når jeg kommer ind på skolen, glæder jeg mig over at møde en fordomsfri og positiv stemning, der med al tydelighed viser, at her er godt at være.

Børnene færdes stille og roligt på gangene, taler ordentligt til hinanden og virker imødekommende over for de voksne, de møder.

Jeg har især bemærket den usædvanlige arbejdsro, der er blandt børnene, den viser, at fællesskabet og hensynet til hinanden prioriteres højt af samtlige undervisere. Jeg møder selvfølgelig en flok undervisere, der skaber ro og tryghed på hver sin måde, alt andet ville være unaturligt. Lærerne har forskellige metoder til at udvikle den gode klasse- og læringskultur, hvor der tages hensyn til både den enkelte og fællesskabet i klassen. Fælles er dog, at børnene oplever, at alle undervisere viser myndighed og er særdeles gode til at anerkende det enkelte barns behov.

I de samlæste klasser er det en stor glæde at opleve, hvordan lærerne formår at undervise to årgange sammen. Det kræver et stort overblik og en omfattende forberedelse af undervisningen, og det er min klare opfattelse, at det er alle lærere rigtig gode til.

Det imponerer mig, at børnene kan samarbejde engageret og seriøst på kryds og tværs i små grupper uden at de forstyrrer hinanden unødigt, og er der optræk til uro formår lærerne at genskabe den gode arbejdsro.

Det sker ofte, at de frie skoler beskyldes for ikke at tage et socialt ansvar med hensyn til elever med særlige udfordringer. En påstand, der har vist sig at ikke at have hold i virkeligheden, det har en undersøgelse tydeligt vist. Rummeligheden på Svindinge Friskole er meget stor, der er plads til elever med mange forskellige forudsætninger, og inklusion tages alvorligt.

Det er dejligt at opleve, at begrebet demokratisk dannelse er synligt i alle klasser, idet børnene har indflydelse på undervisningen i forhold til alder og udviklingstrin.

De mange traditioner i form af teateruger, fælles lejrskoler, skolefester og klassearrangementer er med til at give børn, ansatte og forældre et fælles fundament, et fælles ”kit”, der efter min opfattelse er yderst vigtigt i et meget omskifteligt og ofte kaotisk samfund.

Slutteligt vil jeg nævne, at den gode skolekultur, hvor den veksles mellem tradition og fornyelse giver tryghed og genkendelighed, både traditioner fornyelse er nødvendige for at forstå – og identificere sig med den verden vi er en del af.

Birte Fahnøe Lund
Tilsynsførende for Svindinge Friskole

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.