Trivsels - og undervisningsmiljøvurdering

På Svindinge Friskole har vi foretaget en vurdering af elevernes undervisningsmiljø.

Undersøgelsesmetode

Til undersøgelsen benyttede vi Undervisningsministeriets trivselsværktøj, der er tilgængeligt på ministeriets hjemmeside, og som benyttes på alle landets folkeskoler. Undersøgelsen er let at gennemføre. Den er opdelt i 2 grupper, således at klasserne 0. – 3. klasse får spørgsmål, der er rettet til deres årgange og 4. – 9. klasse får andre spørgsmål. Undersøgelsesresultaterne er let at aflæse i den dannede overbliksrapport. Dette gælder dels den samlede overbliksrapport, klasserapporterne samt den rapport, der sammenligner med landsgennemsnittet.

Gennemførelsen af undersøgelsen.

Eleverne besvarede spørgeskemaet via egen eller skolens computer. De yngste elever, samt elever, der har svært ved at læse, får via programmet oplæst spørgsmålene og svarmulighederne. I forbindelse med undersøgelsen var der hjælp og vejledning i den tekniske del af undersøgelsen fra flere lærere.

Der var enkelte fraværende elever, da undersøgelsen blev foretaget. Vi forsøgte løbet af ugen at få alle til at lave besvarelserne. Det lykkedes ikke helt p.g.a. sygdom.

Ovennævnte forhold betyder, at svarprocenten er på 93,1 %.

Resultat – opgjort på hovedområderne:

Social trivsel – Faglig trivsel – Støtte og inspiration – Ro og orden samt de Fysiske og æstetiske omgivelser
Det er ikke muligt at sammenligne direkte med tidligere trivselsmålinger, da vi tidligere har brugt et andet ”målingsredskab”, hvor resultaterne blev opgjort op en anden måde.

Opfølgning på undersøgelsen.

Efter undersøgelsen havde vi et langt lærermøde, hvor vi drøftede og analyserede de fremkomne resultater.
Vi har opgjort og analyseret de to grupper hver for sig. I UVM´s målingsredskab er resultaterne på vores skole samt landsresultatet ikke opgjort ens for de respektive grupper, således at det ikke er muligt at lave ens analyseopgørelser. Resultater for den yngste grupper er derfor ikke opgjort på en skala fra 1 – 5.

Resultater for 0. – 3. klasse

Social trivsel

Overordnet set er gruppen glad for deres klasse og skole. Primært hos de yngste elever(børnehaveklassen) gives udtryk for usikkerhed og angst for at andre griner ad dem. Dette er ikke helt så udtalt for elever i de næste klassetrin. Faglig trivsel
Her giver enkelte elever udtryk for, at de har svært ved at løse problemer og koncentrere sig i timerne. Overvejende giver eleverne udtryk for at de er glade for timerne.

Støtte og Inspiration

Stort set alle elever svarer, at de er glade for deres lærere, og der er en overvejende del, der svarer, at lærerne er god til at hjælpe. Eleverne har ikke en klar fornemmelse af, at de er medbestemmende i, hvad der arbejdes med i timerne.

Ro og orden :

Ca. 1/3 af eleverne giver udtryk for, at det af og til kan være svært at høre, hvad læreren siger, og at man kan blive forstyrret af uro i timerne.

De fysiske og æstetiske rammer:

Eleverne udtrykker rimelig tilfredshed med lokalerne m.h.t. lys, temperatur og rengøring i klasserne. De beskriver, at der er tilstrækkeligt med toiletter, men at der godt kan være beskidt på toiletterne.

Konklusion og opfølgning

Resultaterne skal drøftes med i de respektive klasser og eleverne skal inddrages i en forbedring af de områder, hvor de har et medansvar for løsning af udfordringen. Et eksempel på dette er, hvis der optræder uro i timerne. Det er også nødvendigt at sætte fokus på elevernes usikkerhed. Vi skal arbejde på at øge børnenes selvværd og selvtillid og der skal arbejdes videre med at skabe et anerkendende fællesskab i og imellem klasser.

Resultater for 4. – 9. klasse

Overordnet set svarer Svindinge Friskoles resultater stort set til landsgennemsnittet. – Se følgende kommentarer til de 4 hovedpunkter

Social trivsel : 4,2 ( på en skala fra 1 – 5)

Her ligger resultatet af undersøgelsen på Svindinge Friskole 0,1 over landsgennemsnittet. Undersøger man nærmere, hvor der er behov for lidt fokus, kan det ses, at ca. 14 % af eleverne giver udtryk for, at de er bange for at blive til grin.

Fagligt trivsel : 3,6

Her ligger resultatet på Svindinge Friskole 0,1 under landsgennemsnittet. Ved et nærmere kik på klassernes besvarelser fremgår det, at eleverne i 8./9. kl. har en meget positiv tilkendegivelse omkring den faglig trivsel, hvorimod, der er enkelte elever i de øvrige klasser, der udtrykker noget usikkerhed omkring opnåelse af tilstrækkelige faglige fremskridt

Støtte og inspiration : 3,2

Her ligger resultatet på Svindinge Friskole 0,1 under landsgennemsnittet. En overvejende del af eleverne svarer, at de får god støtte fra lærerene, når der er noget der er svært. På spørgsmålet om, hvorvidt undervisningen er spændende, og om eleverne har indflydelse på undervisningen, giver en del elever udtryk for, at det ikke er tilfældet.

Ro og orden : 3,7

I denne gruppe ligger skolen 0,1 under landsgennemsnittet. På spørgsmål om at kunne høre hvad lærere og andre elever sige er besvarelserne overvejende positive. På nogle klassetrin gives udtryk for forstyrrelser af larm i undervisningen

De fysiske og æstetiske forhold

Af undersøgelsen fremgår det, at eleverne overvejende er tilfredse med skolens fysiske rammer, udsmykning m.m.. Der er dog en enkelt klasse, hvor der tilsyneladende er problemer med luft og temperatur. M.h.t. toiletforholdene gives der udtryk for at toiletterne trænger til rengøring.

Konklusion og opfølgning:

Det fremgår af undersøgelsen, at vi skal undersøge nærmere, hvorfor skolen ligger lidt lavt i forhold til det faglige læringsmiljø. Vi ønsker selvfølgelig, at det faglige læringsmiljø skal være bedst muligt. Vi vil i løbet af de kommende måneder sætte særlig fokus på de ovenfornævnte problemer. Eleverne skal naturligvis inddrages i drøftelser om bl.a. at sætte mere fokus på det faglige miljø samt forstyrrelser i undervisningen

En af forudsætningerne for et godt læringsmiljø er, at eleverne føler sig trygge og trives. Undersøgelsen viser, at eleverne overvejende svarer positivt omkring spørgsmål om tryghed og accept. Der ses dog også i gruppen af de ældre elever, at nogle børn udtrykker angst for at blive til grin. På spørgsmålet om at føle sig mobbet svarer 4%(svarende til 2 elever), at de en gang imellem føler sig mobbet. Ingen mobning er naturligvis et mål, men da vi har en praksis (jf. vores anti-mobbepolitik), hvor vi straks griber ind og følger op, er det vist vanskeligt, at komme en mobbe-fri skole nærmere.

Alle skolens toiletter rengøres hver dag, men der er brug på opstramning omkring elevernes holdning til orden og hygiejne omkring toiletterne.

 Vurderingen blev gennemført i uge 50 ( december 2017).

Tiltag, der er besluttet efter undersøgelsen

Temadag med fokus på trivsel

Skolen deltager i den Nationale Trivselsdag – MIN SKOLE-MIN VEN. Temadagen afvikles d. 2. marts 18, med deltagelse af alle elever og lærere.

Ønskes yderligere oplysninger om ovenstående undersøgelse ?

Rapport på 106 sider kan læses ! – henvendelse til skolelederen.

Svindinge d. 2. marts 2018.
Elin Jeppesen
Skoleleder

Svindinge Fri Skole og Børnehus er ved at foretage en ny vurdering af undervisningsmiljøet. 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.