Skolens værdigrundlag

Forpligtende fællesskab:

Vi forventer, at alle med tilknytning til Svindinge Fri indgår i og bidrager til fællesskabet.

Derfor:

 • Har vi undervisning og aktiviteter på tværs af alder og klassetrin
 • Holder skolen arrangementer for alle med tilhørsforhold til vores skole, hvor den enkeltes indsats og deltagelse er vigtig
 • Har vi hver dag fælles morgensamling med sang, fortælling og forskellige aktiviteter
 • Tager alle elever og lærere på lejrskole hvert år, – hvor hvert andet år er fælles
 • Arbejder vi med musical hvert år

Glæde:

Vi vil skabe rammer, så alle børn får de bedste forudsætninger for at føle glæde ved skolelivet. Glæde og tryghed er grundlaget for en positiv udvikling og læring.

Derfor:

 • Er vi lyttende voksne, der får børnene til at føle sig betydningsfulde, anerkendte og accepteret uanset udviklingsniveau
 • Viser vi omsorg for det enkelte barns liv og trivsel
 • Giver vi plads til, at eleverne kan dele deres oplevelser og tanker med andre børn og voksne
 • Lytter vi til børnenes ideer og ønsker, og hvor det er muligt, passes disse ind
 • Hjælper vi eleverne med at skabe gode indbyrdes relationer og venskaber
 • Bestræber vi os på at være tydelige og troværdige voksne
 • Tilstræber vi at eleverne bliver frimodige og modige, og får lyst til udfordringer bl.a. i forbindelse med musicals og fælles arrangementer

Tillid og respekt:

Vi vil møde alle børn, så de føler tillid til, at de kan tage det næste skridt i deres udvikling og læringsproces.

Vi vil skabe et motiverende læringsmiljø, hvor der er respekt for alles ressourcer og forskelligheder.

Med udgangspunkt i det hele barn, vil vi søge at skabe et positivt skole- hjemsamarbejde, der bygger på gensidig respekt og tillid.

Derfor:

 • Møder vi hinanden med åbenhed og respekt
 • Forsøger vi at tilrettelægge en undervisning, hvor vi med udgangspunkt både i gruppen og det enkelte barn, udfordrer eleverne både bogligt og kreativt, og lægger vægt på alles evner, ressourcer og deltagelse
 • Tilstræber vi at være, og skabe gode rollemodeller
 • Har vi fokus på- og tager den enkelte elevs personlige og sociale udvikling alvorlig
 • Bestræber vi os på, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af klassetrin
 • At der er åben og direkte dialog mellem skole og hjem
 • Forældre er altid velkomne på skolen

Ansvar:

Vi vil lære børnene, at det er meget betydningsfuldt, at tage ansvar for både sig selv, og de andre i fællesskabet.

Vi vil give børnene medansvar for at skabe en god skole for alle.

Derfor:

 • Taler vi åbent om problemer så snart de opstår, og løser dem i fællesskab
 • Engagerer vi eleverne i bl.a. skole-, legepatrulje, dukseordning og elevråd
 • Giver vi tid og rum til samtale om klassens sociale liv
 • Taler vi med elever og forældre om gensidige forventninger og respekt
 • Evaluerer vi hvert år elevernes faglige niveau og afholder afgangsprøver

Skolens trivselsstrategi:

Med udgangspunkt i disse værdier arbejder vi bevidst med tiltag, der kan være med til at fremme elevernes trivsel.

Disse tiltag er bl.a.:

 • På alle klassetrin har lærerne fokus på elevernes sociale kompetencer og klassens sociale liv med henblik på, at styrke elevernes selvværd. Udvikle deres handlemuligheder, og hjælpe dem med,  at træffe fornuftige  valg i sociale sammenhænge
 • Klasselærerne arbejder med at lære eleverne at sætte ord på egne følelser, og forstå andres følelser
 • I klasserne laves ”klasseregler”, der ophænges
 • Det enkelte barns trivsel, er et fast punkt på alle skole- hjem samtaler
 • I indskoling- og mellemgruppen indføres legegrupper. Formålet med disse er at børnene får et øget kendskab til alle klassekammerater
 • Skolens legepatrulje arrangerer aktiviteter for skolens yngste elever i udvalgte  frikvarterer
 • Ved fælles morgensang, temaperioder og fælles lejrskoler, får eleverne kendskab til hinanden på tværs af klassetrin
 • Minimum hver 3. år udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering

Anti-mobbestrategi:

Definition på mobning:

Mobning er når  en person gentagne gange og i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer. Med negative handlinger forstås en ondsindet handling, der af ofret opleves ubehageligt eller sårende.

 • Mobning er en bevidst systematisk udelukkelse af en person
 • Mobning kan have mange former: fysisk, psykisk, verbalt, digitalt eller negligering
 • Budskaber er altid: ”Vi vil ikke have dig med”
 • Mobning er, når drillerier bliver sårende og vedvarende

På Svindinge Fri accepterer vi ikke mobning. Dette kommunikeres klart ud til alle forældre, når de melder deres barn ind i skolen. Vi er bevidste om ,  at mobning alligevel kan opstå på skolen. I tilfælde af mobning har vi følgende handleplaner:

Elev-handleplan overfor mobning:

 • Sig tydelig/ alvorligt STOP, hvis du bliver drillet og ikke selv synes at noget er sjovt
 • Du skal respektere, hvis en anden elev siger ”STOP”
 • Undgå klikedannelser i frikvartererne, dvs. ”lad være med, at holde nogen udenfor”
 • Hvis du bliver moppet/ drillet, skal du fortælle det til en voksen på skolen, dine forældre, eller en anden voksen du er tryg ved. Du kan også betro dig til en ven,  som kan hjælpe dig  med at sige det
 • Hvis du ser en anden elev blive mobbet/ drillet, skal du hjælpe med at få mobningen/ drilleriet stoppet. Du skal sige det til en voksen
 • At se til, uden at gøre noget, er også mobning

Skolens handleplan, hvis der konstateres mobning:

 • Hurtig indgriben fra de voksne
 • Klasselæreren/ den implicerede voksen tager en samtale med den eller de elever, der mobber
 • Klasselæreren kontakter forældrene til de implicerede parter. Det kan være nødvendigt at involvere alle forældre i klassen. Klasselæren er ansvarlig for, at skolelederen får besked, så de sammen kan vurdere, hvilke tiltag der skal træffes i den givne sag
 • Klasselæren er ansvarlig for at arbejde med hele gruppen/ klassen om problemet. Det er vigtigt at tydeliggøre for alle, at også de passive og tavse kan have en rolle i den dynamik, der har ført til mobning af en eller flere
 • Klasselærer og skoleleder skal sikre, at alle voksne på skolen får besked om situationen
 • Hvis det skønnes nødvendigt, kan SSP-konsulent inddrages
 • Ovenstående er tænkt som et arbejdsredskab, hvor de enkelte punkter anvendes i rækkefølge eller efter behov

Gode råd mod mobning til forældre og børn:

Projektet ”Fri  for mobberi” har lavet forældretips mod mobning.

 • Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen
 • Tal ikke dårligt om de andre børn eller deres forældre
 • Social fødselsdagspolitik
 • Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv
 • Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres børns problemer

Som forældre kan I næsten ikke overvurdere jeres betydning som rollemodeller for jeres børn.  I er nøglepersoner i udviklingen af et godt børnemiljø.

Svindinge Friskole, maj 2020

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.