Evaluering af undervisningen på Svindinge Friskole og børnehus

Skolens samlede evaluering.

Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle den evalueringsform, der ønskes anvendt på Svindinge Friskole.

Efterfølgende redegøres for den praksis der eksisterer for øjeblikket.

Tests

Når vi på Svindinge Friskole vælger at lave faglige tests begrundes det i, at det kan give underviserne en idé om, hvor eleven ligger fagligt, og hvor der skal sættes ekstra ind. Vi gør, hvad vi kan, for at eleverne oplever de stillede tests, som om det var en almindelig arbejdsopgave, de stilles

På Svindinge Friskole har vi følgende praksis omkring brug af tests i faget dansk og matematik på de forskellige klassetrin:

Dansk:

Børnehaveklasse:

I starten af børnehaveklassen laves sprogscreening af alle børn (jf. praksis på alle Nyborg Kommunes skoler). Denne screening bliver fulgt op af et efterfølgende møde mellem børnehaveklasselæreren, læse-stavekonsulenten fra PPR, skolens læsevejleder og talepædagogen. På baggrund af screeningsresultaterne tages de nødvendige tiltag for at imødegå de sproglige udfordringer det enkelte barn har. I slutningen af børnehaveklassen tager skolens læsevejleder en ordblinde-risikotest på børnene. Resultaterne af denne kan indgå i drøftelsen på skole-hjemsamtalen ved slutningen af skoleåret.

Testning af læseudviklingen

For at følge elevernes læseudvikling tages der læsetest/prøver, når vi skønner, at der er behov for at det. Staveprøver tages også efter behov.

Alle test følges op med en samtale mellem dansklærer og læsevejleder. Der tages individuelle prøver på de børn, som har problemer med deres læsning for at finde ud af årsagerne til læseproblemerne og hvilke former for hjælp vi skal sætte ind med.

Læseprøver fra 7. – 9. klasse tager udgangspunkt i tidligere eksempler på folkeskolens afgangsprøver og/eller portalen : Gyldendal test og prøver

Forældrene orienteres om børnenens læseresultater efter hver test enten skriftligt eller ved skole/hjemsamtalerne

Matematik

Vores bogsystemer giver flere muligheder for evaluering af elevernes tilegnelse af faget. I undervisningen bruges også protalen Matematikfessor. Denne platform giver også underviserne god mulighed for at følge med i elevernes faglige udvikling og derved målrette særlige indsatser for enkelte elever eller klassen.

Evalueringspraksis, der benyttes i klasserne:

I de fleste klasser føres logbøger i faget dansk, hvor eleverne bevidstgøres omkring egne faglige mål, standpunkt og udvikling.

Ved afslutning af emneforløb holdes evalueringer i klassen. Evalueringsformen afhænger af det enkelte forløb.

Regelmæssig underretning om elevernes udbytte af undervisningen:

Klasselæreren sender regelmæssigt orienteringsbreve hjem, hvor der redegøres for afsluttede og aktuelt forestående forløb i dansk.
Dette gøres i andre fag efter behov

Der afholdes 1 – 2 årlige klasseforældremøder. På det første møde fremlægger lærerne planer for bl.a.fagene dansk og matematik. En årsplan (evt. halvårsplan) for faget dansk lægges ligeledes på skolens hjemmeside

Der afholdes 1 – 2 årlige skole-hjemsamtaler. Fra 4. -9. klasse deltager eleverne i samtalerne

På Svindinge Friskole er der meget tæt dialog mellem skole og hjem. Forældre opfordres til at kontakte skolen eller den enkelte lærer, hvis der er behov for det. Dette gøres ved telefonisk kontakt, kortere samtaler eller ved afholdelse af samtaler, så ofte forældre eller skole finder det nødvendigt ud fra elevens faglige eller trivselsmæssige behov.
Forældrene opfordres til at overvære undervisning når de har lyst og mulighed for det.

I forbindelse med emneuger inviteres forældrene til et Åbent-hus arrangement, hvis det aktuelle emnevalg naturligt giver anledning til det

På skolen afholdes flere arrangementer, hvor forældre kan opleve elevernes udbytte af undervisningen. F. eks. koncerter, udstillinger, projekt – og emnefremlæggelser, oplæsninger m.m.

Folkeskolens afgangseksamen og karaktergivning

Der afholdes Folkeskolens Afgangseksamen i 9. klasse . Skolen deltager i et cencorsamarbejde med skoler fra Nyborg og Kerteminde Kommune.
I dec./jan. afholdes terminsprøver for 8. + 9. klasse. Der afholdes terminsprøver i de fag som eleverne skal og kan komme til afgangseksamen i.
Eleverne i skolens overbygning får standpunktskarakterer 2 gange årligt.
Der gives årskarakterer
I prøveterminen maj/juni 2022 opnåede vores 14 elever i 9. klasse følgende karakterer:

Fag: Gennemsnit ved prøve
Dansk Læsning 5,9
Dansk Retskrivning 7,5
Dansk Skriftlig Fremstilling 8,5
Dansk Mundtlig 9,1
Engelsk Mundtlig 9,6
Matematik uden hjælpemidler 9,0
Matematik med hjælpemidler 9,1
Naturfag 8,7
Gennemsnit af obligatoriske prøver 9,1
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.