Trivselsstrategi -
anti-mobbestrategi på Svindinge Fri

Uddrag af Svindinge Fris værdigrundlag

Forpligtende fællesskab

Vi bestræber os på, at alle med tilknytning til Svindinge Fri indgår i og bidrager til fællesskabet.

Glæde 

Vi vil skabe rammer, så alle børn får de bedste forudsætninger for at føle glæde ved skolelivet. Glæde og tryghed er grundlaget for en positiv udvikling og læring.

Tillid og respekt

Vi vil møde alle børn, så de føler tillid til, at de kan tage det næste skridt i deres udvikling og læringsproces.

Vi vil skabe et motiverende læringsmiljø, hvor der er respekt for alles ressourcer og forskelligheder.

Med udgangspunkt i det enkelte barn vil vi søge at skabe et positivt skole-hjemsamarbejde, der bygger på gensidig respekt og tillid.

Ansvar 

Vi vil lære børnene, at det er meget betydningsfuldt at tage ansvar for både sig selv og de andre i fællesskabet.

Vi vil give børnene medansvar for at skabe en god skole for alle.

Skolens trivselsstrategi

Med udgangspunkt i disse værdier arbejder vi bevidst med tiltag, der kan være med til at fremme elevernes trivsel.

Disse tiltag er bl.a.

 • På alle klassetrin har lærerne fokus på elevernes sociale kompetencer og klassens sociale liv med henblik på at styrke elevernes selvværd, udvikle deres handlemuligheder og hjælpe dem til at træffe fornuftige valg i sociale sammenhænge
 • Klasselærerne arbejder med at lære eleverne at sætte ord på egne følelser og forstå andres følelser.
 • I klasserne laves ”klasseregler”, der ophænges.
 • Det enkelte barns trivsel er et fast punkt på alle skolehjem-samtaler.
 • I indskolings- og mellemgruppe indføres ”legegrupper”. Formålet med denne ordning er, at børnene skal få et øget kendskab til klassekammeraterne.
 • Skolens legepatrulje arrangerer aktiviteter for skolens yngste elever i udvalgte frikvarterer
 • Ved fælles morgensang, temaperioder og fælles lejrskoler får eleverne kendskab til hinanden på tværs af klassetrin.
 • Minimum hvert 3. år udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering

Anti-mobbestrategi

Definition på mobning :

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer. Med negative handlinger forstås en ondsindet handling, der af  offeret opleves ubehaeligt og sårende..

 • Mobning er en bevidst systematisk udelukkelse af en person.
 • Mobning kan have mange former: fysisk, psykisk, verbalt eller negligering
 • Budskaber er altid : ”Vi vil ikke have dig med ”
 • Mobning er, når drillerier bliver sårende og vedvarende

På Svindinge Fri accepterer vi ikke mobning. Dette kommunikeres klart ud til alle forældre, når de melder deres barn ind på skolen. Vi er bevidste om, at mobning alligevel kan opstå på skolen. I tilfælde af mobning har vi følgende handleplaner;

Elev-handleplan overfor mobning :

 • Sig tydeligt/alvorligt STOP, hvis du bliver drillet og ikke selv synes, det er sjovt
 • Du skal respektere, hvis en anden elev siger ”STOP” !
 • Undgå klikedannelser i frikvarterene, dvs” lad være med at holde nogen udenfor”
 • Hvis du bliver mobbet/drillet skal du fortælle det til en voksen på skolen, dine forældre eller en anden voksen, du er tryg ved. Du kan også betro dig til en ven, som kan hjælpe dig med at sige det.
 • Hvis du ser én anden elev bliver mobbet/drillet, skal du hjælpe med at få  mobningen/drilleriet stoppet. Du skal også sige det til en voksen (lærer eller pædagog)
 • At se til uden at gøre noget er også mobning.

Skolens handleplan hvis der konstateres mobning:

 • Hurtig indgriben fra de voksne
 • Klasselæreren/den implicerede voksen tager en samtale med den elev, der er blevet mobbet
 • Klasselæreren/den implicerede voksne tager en samtale med den eller de elever, der mobber.
 • Klasselæreren kontakter forældrene til de implicerede parter. Det kan være nødvendigt at involvere alle forældre i klassen. Klasselæreren er ansvarlig for, at skolelederen får besked, så de sammen kan vurdere, hvilke tiltag der skal træffes i den givne sag.
 • Klasselæreren er ansvarlig for at arbejde med hele gruppen/klassen om problemet. Det er vigtigt at tydeliggøre for alle, at også de tavse/passive kan have en rolle i den dynamik, der har ført til mobning af en eller flere.
 • Klasselærer og skoleleder skal sikre, at alle voksne på skolen får besked om situationen
 • Hvis det skønnes nødvendigt, kan SSP- konsulent inddrages
 • Ovenstående er tænkt som et arbejdsredskab, hvor de enkelte punkter anvendes i rækkefølge eller efter behov.

Gode råd mod mobning til forældre og børn

Projektet ”Fri for mobberi” har lavet fem forældretips mod mobning

 • Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen
 • Tal ikke dårligt om de andre børn eller deres forældre
 • Social fødselsdagspolitik
 • Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv.
 • Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres børns problemer
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.