Skolens ABC

Afgangsprøve:

Vi tilbyder folkeskolens prøve efter 9. klasse. For elever med særlige læse- og skrive udfordringer, tilbydes hjælpemidler som f.eks. IT-rygsæk. Ligeledes får eleverne terminskarakterer i alle fag, dog er valgfag undtaget

 

Aktivdag:

I vores skole og børnehave er der altid mange praktiske opgaver, vi har brug for at få hjælpende hænder til. 2 gange om året indbydes til aktivdag. Den starter typisk midt på eftermiddagen, men man kommer når man har mulighed for det. Der vil blive udsendt invitation med præsentation af arbejdsopgaver samt orientering om tilmelding. En vigtig arbejdsgruppe er madholdet, der fabrikerer mad til det arbejdende folk (børn og voksne).

 

Antimobbestrategi:

Findes på hjemmesiden under Værdigrundlag

 

Arrangementer:  

Vi ser i høj grad fællesskab, som en vigtig del af værdigrundlaget på tværs af klasserne. Vi har flere arrangementer i løbet af skoleåret, som styrker nærværet og samværet

  • Ture ud af huset
  • Trivselsdage
  • Kortfilmsgalla
  • Motionsdag, fredag før efterårsferien
  • Projektuge
  • Emneuger
  • Juleklippedag
  • Fagdage

Bortvisning:

På vores skole tilstræber vi, at der skal være plads til alle. Modarbejdes skolens regler og værdigrundlag, kan der i sjældne tilfælde, komme bortvisning på tale.

 

Bøger:

Vi har i de seneste år indkøbt mange undervisningsbøger til de enkelte fag. Bøger er dyre og vi ønsker at de skal kunne bruges i mange år. Når bøgerne udleveres, laver vi en bogliste med barnets navn, og hvilket nummer den udleverede bog er mærket med. Det giver os mulighed for at kontrollere, hvilke elever, der har afleveret bøger og om der evt. er bøger, der skal erstattes. Beslutning om hvorvidt en bog skal kasseres og erstattes træffes af faglæreren og skolelederen, almindeligt slid er ikke erstatningsgrund.  Bortkomne bøger erstattes altid.

Eleven/ forældre hæfter for bøger, indtil disse er registreret retur på skolen. Vi beder om, at bøger indbindes. Dette gælder ikke hæfter og engangsbøger.

Vi låner rigtig mange bøger fra Center for Undervisningsmidler i Odense. Pas også på de bøger og hjælp og med at få dem afleveret rettidigt. Der er også erstatningspligt på lånte bøger.

Cykler:

For at hæve sikkerheden skal al cykling til og fra skole foregå via Præstegårdsvej. Cyklerne placeres i cykelskuret. (Vi ved godt, at der ikke er meget plads). Børnene må ikke opholde sig i cykelskuret i skoletiden.

Elevfotografering:

Eleverne tilbydes fotografering. Der tages både individuelle billeder og klassebilleder.

 

Elevintra:

Eleverne får udleveret Unilogin af skolen i 1. klasse. Dette giver adgang til elevintra. Unilogin giver adgang til informationer og kommunikation fra lærere og skolen,  samt  adgang til undervisningsportaler. Unilogin er en personlig kode.

Login sker her: svindingefriskole.dk vælg: elevintra

 

Elevråd:

Formålet med elevråd er, at give eleverne indblik i den demokratiske proces, indflydelse og medansvar på skolen. Repræsentanter vælges klassevis til elevrådet. Elevrådet støttes af 2 lærerrepræsentanter.

 

Emneuger:

Vi har emneuger 2 gange om året. Oftest arbejdes der på tværs af klasserne.

 

Erhvervspraktik og introkurser:

Skolen afholder praktikuge for 9. klasses eleverne. Efter behov, kan der også arrangeres praktikforløb individuelt, i samarbejde med skolens UUO vejleder

  1. klasse er der introduktionskursus (brobygning), hvor eleverne besøger ungdomsuddannelser (erhvervsskoler og gymnasier)

Erstatning og forsikring:

Vi forventer, at alle passer godt på skolens ting; Inventar, bøger, idrætsmaterialer, materialer, computere, ipads, bygninger m.m.

Skades disse ting forsætligt, beder vi om erstatning.

Vi forventer, at I, som forældre, har en ansvarsforsikring. Vi har ikke en forsikring , der dækker skade over for 3. person eller dennes ting. Endvidere er en ulykkesforsikring for sit barn at anbefale.

I forbindelse med lejrskoler tegnes en fælles rejseforsikring for de elever, hvor familien ikke har en i forvejen. Dette bliver så en ekstra udgift til turen.

Facebook:

På skolens facebookside, lægger en administrator billeder på, så hverdagen på skolen er mulig at følge. Ønsker I ikke, at jeres barn kommer på siden, beder vi jer give skolens kontor besked. 

 

Ferie:

Inden et nyt skoleårs begyndelse, får hver elev en kuvert, med kommende skoleårs skema, samt en årskalender. På denne fremgår feriedage samt fastlagte arrangementer for skoleåret.

 

Flytning:

Vi beder jer give skolens kontor besked, hvis I ændrer telefon, email- og/eller adresse.

Man har selv ansvaret for at opdatere personlige oplysninger på intra.

 

Forældre:

I som forældre, er meget velkomne til, at deltage i undervisningen.

 

Forældreintra

Forældreintra er et internt område for forældre. Du kan følge med i, hvad der sker i de klasser, dine børn går i. Ligeledes er der også mulighed for at kommunikere med klassens lærere samt de øvrige forældre.

Du vil kunne finde information til forældre fra lærerne/skolen her.

På intra kan du også finde telefonlister på personalet og andre forældre på skolen.

Personalet kan ikke se jeres kommunikation.

Vi forventer, at I som forældre, jævnligt logger ind, så I kan holde jer orienteret.

I får personligt brugernavn og login af skolens kontor.

Login: www.svindingefriskole.dk/forældreintra

 

Forældrekreds:

Forældrekredsen består af alle forældre til børn på skolen.

 

Forældremøder

Kort efter skoleårets start afholdes der forældremøder i hver klasse. Disse er uden børn.

På forældremødet orienteres I bl.a. om det kommende skoleår, klassens trivsel mm. Der bliver rig lejlighed til, at komme med spørgsmål.

Udover fastlagte forældremøder, afholdes møder efter behov.

 

Forældresamtaler:

Vi afholder forældresamtaler om efteråret og efter behov om foråret. Der aftales med klasselæreren, om samtalen skal være med eller uden eleven.

Har I ellers brug for en snak, er døren til lærerværelset altid åben. Man er altid velkommen til at ringe til skolens lærere. Telefonnumrene findes i telefonlisten på intra.

 

Fotografering:

Her tilbydes fotografering årligt. Der er mulighed for, at få individuelle billeder og klassebilleder.

 

Frikvarter:

Der ringes kun ind, og ikke ud, til frikvarter. Vi har individuelle regler pr. klassetrin. Der er gårdvagt i alle frikvarterer.

 

Friplads:

Alle har mulighed for at søge om friplads til skolepenge og SFO-betaling fra Fordelingssekretariatet. Puljen er begrænset. Kriterierne for friplads er økonomiske forhold. Ansøgningsskema findes på intra samt i kuverten som udleveres før skoleåret start. Her står også fristen for aflevering.

 

Fritagelse:

Hvis barnet ønskes fritages fra f.eks. idræt, skal eleven have seddel med, eller læreren kontaktes på forældreintra.

Gælder fritagelse længere tid, skal skolens leder kontaktes.

 

Fødselsdage:

Vi synger fødselsdagssang ved morgensamling. Er fødselsdagen i weekend eller ferie, synges der efterfølgende skoledag.

Har i ønske om, at jeres barn deler ud, aftales dette med klasselæreren.

Afholder jeres barn fødselsdag inviteres alle piger, alle drenge eller hele klassen med.

 

Første skoledag:

Vi starter 1. skoledag kl. 16.00 for at give alle forældre mulighed for, at være med. Der er en stærk tradition for, at alle elever har forældre med, også elever i de store klasser.

Vi mødes alle kl. 16.00 i gymnastiksalen, hvor skoleleder byder velkommen og informerer om kommende skoleår. Vi synger, og herefter er der en speciel velkomst til alle de nye elever. Skolen er vært ved en kop kaffe og saft.

Alle går herefter i deres respektive klasser, hvor der hygges en times tid.

Generalforsamling:

Iflg. vedtægterne afholdes der generalforsamling hvert forår. Indkaldelsen sker via intra senest 14 dage før. Bestyrelsen aflægger beretning, og skolens regnskab fremlægges til orientering. Skolens tilsynsførende aflægger rapport.

Der vælges bestyrelsesmedlemmer. Evt. indkomne forslag behandles.

Vi opfordrer jer til deltagelse denne aften, skolen er vært ved et lettere traktement.

Datoen fremgår af årskalenderen.

Glemte sager:

Glemt tøj, sko og ting, samles sammen, og præsenteres for eleverne 2 gange årligt. Findes ejeren ikke, sendes ”det glemte” til genbrug.

Hjertestarter:

Ved indgangen til skolegården, er der ophængt en hjertestarter.

Indmeldelse:

Indmeldelse til kommende skoleår sker i efteråret. Indmeldelse af nye elever i skoleåret, sker ved henvendelse til skolens kontor

IT:

Skolen har 20 computere samt 20 ipads til rådighed. PC’erne er anbragt i computerskabe, og efter brug sættes computeren på plads og opladerstikket isættes. På denne måde er computeren klar brug. Ipads opbevares, og oplades på lærerværelset. Det er læreren der henter, og bringer dem tilbage, medmindre andet er aftalt med læreren. Læreren er ansvarlig for opladning.

Skolen forventer, at de store elever har deres egen pc.

Kalender:

Inden skoleårets start, får hver elev en kuvert, indeholdende skema, fripladsansøgning samt en årskalender. På kalenderen fremgår alle feriedage samt fastlagte forældre-møder/ samtaler og arrangementer.

Karakterer:

I overbygningen 8. og 9. klasse afgives termins- og årskarakterer.

Klassearrangementer:

Forældrene opfordres til, eventuelt i samarbejde med lærerne, at lave et par årlige arrangementer for elever og forældre. Ved sådanne arrangementer, stiller skolen gerne køkken og eller lokaler til rådighed. Alt skal dog afleveres i samme stand som ved ankomst.

Klassekasse:

Ved skoleårets start, indbetaler hver elev 250 kr. til ”klassekassen”. Klasselæreren administrerer denne. Pengene bruges til diverse udflugter, og særlige arrangementer i løbet af året og skal ses som et alternativ til, at have et mindre beløb med hver gang man skal noget særligt.  Der kan blive brug for yderligere beløb.

Konfirmation:

Blå mandag arrangeres af forældre og elever.

Konfirmandundervisning foretages af præsten.

Kostpolitik:

Vi har ingen decideret kostpolitik. Vi mener, at det er forældrenes opgave at sørge for, at deres barn får en sund og varieret kost. Vi ser dog helst, at børnene ikke har slik og sodavand med i skole.

Energidrikke er forbudt, også på lejrture.

Hvis man ønsker at uddele i klassen i anledning af en fødselsdag, aftales dette med klasselæreren. Man kan godt uddele kage og slik i begrænset omfang.

Køleskabe:

I eller ved hvert klasselokale, forefindes køleskab til madpakker og drikkedunke.

Lejrskole:  

Vi prioriterer fællesskabet. Derfor har vi lejrskole hvert år.

Hver andet år holdes fælles lejrskole for hele skolen. Hvert andet år individuelt for klassen.

I  6. eller 7. klasse arrangeres en tur til Bornholm.

I 8. og 9. klasse arrangeres  en udenlandstur.

Lektier:

Lektier kan forekomme fra 1. klasse, her vil det oftest være læsning.

Det er et fælles ansvar for elev og forældre, at lektierne bliver lavet. Som skole forventer vi, at lektierne laves. Det er en god måde, at være sammen med sit barn på. Samtidig får man muligheden for, at følge sit barns niveau. 

Læringsplaner/undervisningsplaner:

Vi følger ”Fælles mål”. Fælles mål er retningslinierne fra Undervisningsministeriet. Årsplaner for klassen, findes på intra.

Læseferie og sidste skoledag:

  1. klasse går på læseferie samtidig med de øvrige 9. klasser i kommunen. Almindeligvis i slutningen af maj måned.

Den sidste officielle skoledag planlægges af eleverne. Denne godkendes af klasselæren.

Som regel har eleverne planlagt fælles morgenkaffe. Senere uddeles karameller i klasserne, og skoledagen sluttes med fælles aktiviteter eller rundbold med lærerne.

Når aktiviteterne er tilendebragt har eleverne fri. Derefter ophører skolens ansvar.

Mobiltelefoner, Ipads:

Læring kræver nærvær og koncentration. Vi oplever, at mobiltelefoner øger risikoen for distraktion, og dermed forsvinder koncentrationen og nærværet. Derfor er undervisningstimerne mobilfri. Nærvær opleves i høj grad i frikvartererne, som ligeledes er mobilfri. Bruges telefonen, inddrages denne. Kan afhentes på lærerværelset efter endt skoledag.

Hvis du  har brug for at få fat i dit barn i skoletiden, kan du kontakte skolens kontor 65331655.

Mobning:

Vores mål er at skabe et trygt læringsmiljø for alle børn, forældre og ansatte. Mobning tolereres IKKE. Vores antimobbestrategi  findes på hjemmesiden under pkt. værdigrundlag

 

Morgen- SFO:

Elever kan komme på skolen kl. 7.45. Har man brug for at aflevere sit barn tidligere, kan man tilmelde sit barn morgen-SFO, der åbner kl. 6.00.

Morgensang:

Vi har morgensamling hver morgen. Når klokken ringer, tager hver elev sin sangbog med i salen, og der synges 2 sange. Lærerne holder på skift et oplæg om et udvalgt emne. Dernæst gives evt. meddelelser og synges fødselsdagssange. Hver især er ansvarlig for sin sangbog. Denne skal holde  barnets skoletid ud. Erstatning kan eller komme på tale, hvis en ny skal indkøbes af skolen. Bogen bliver indbundet på skolen.

Parkering:

Vi er mange, der har vores gang på skolen. Det kan give lidt trafikudfordringer om morgenen, Tag hensyn til hinanden. Skolen har en ligeledes en parkeringsplads på modsatte side af vejen, hvor man kan parkere.

PPR:

Skolen serviceres af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Nyborg Kommune.  

Pædagogiske dage:

2 gange om året holder lærerne en pædagogisk dag. Dagen foregår væk fra skolen, så det giver mulighed for fordybelse i relevante emner. Undervisningen varetages disse dage bl.a. af forældre, så vi vil bede om jeres hjælp, som vikarer. Planlægning kan foregå i samarbejde med lærer, eller selvvalgt emne. Opfordring/ information følger!

Rygning:

Skolen er røgfrit område. Dette gælder elever, personale, forældre og andre, som kommer på skolen. Reglen gælder også udendørs i skolegården o.l.

Sangbog:

Alle børn får  ny sangbog, når de starter på Svindinge Friskole. Bogen er indbundet med et stofbind, så den er let genkendelig og godt beskyttet. Vi ønsker, at eleverne skal passe godt på sangbogen og have en brugbar og ”hel” sangbog gennem deres skoleforløb. Hvis sangbogen går meget i stykker vil vi købe en ny til eleven og bede forældrene om at dække udgifterne. Er bogen kun lidt i stykker er I meget velkommen til at hjælpe jeres barn med at reparere den.

SFO:

Skolens SFO er et tilbud til børn indtil 3. kl. man kan godt fortsætte i sfo i 4. klasse, hvis der er behov for dette.

SFO købes enten som kun morgenmodul, kun eftermiddagsmodul eller begge dele. Priserne fastsættes for et år ad gangen.

Børnene er ude hver dag, og kan benytte skolens område. Der er mulighed for boldspil, køre på mooncars, cykle, løbe på rulleskøjter, klatre i træer, bygge i huler og meget mere.

Sko:

Eleverne må ikke bruge udendørs sko inde. De er velkomne til, at medbringe hjemmesko. Skoene tages af efter indgang til skolen, og sættes på de markerede reoler, tilhørende de respektive klassetrin. Personale og forældre må gerne bære sko indendørs, såfremt skoene aftørres ved indgang.

Elever der færdes i sløjdlokalet i undervisningsøjemed, må gerne bære sko.

Skole- hjemsamarbejde:

Aktivt forældresamarbejde er vigtigt i skolens virke. Driften og det pædagogiske varetages af ledelsen og skolens medarbejdere, men for at give børnene trygge og faste rammer, er det vigtigt, at børnene oplever en nær forbindelse mellem skolen og deres hjem.

Skolebestyrelse:

Skolebestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Den er ansvarlig over for Undervisningsministeriet, at skolens økonomi og drift, er i overensstemmelse med vedtægterne, loven og andre gældende retsregler om de frie grundskoler. Skolens leder har ansvaret overfor den daglige pædagogiske ledelse af skolen, i henhold til gældende love, bekendtgørelse og ministerielle forskrifter.

Bestyrelsen er også ansvarlig for, at forvaltningen af statstilskuddet er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om Friskoler og Private Grundskoler”.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Den består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af skolens generalforsamling (2 af forældrekredsen og 3 af skolekredsen) 1 medlem vælges af forældrene i Børnehuset Villavillakulla og 1 medlem vælges af støtteforeningens bestyrelse. Årligt vælges også 2 suppleanter af skolekredsen.

Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt. På møderne deltager skolelederen, og lærernes tillidsrepræsentant. Bestyrelsen har internt udvalg.

Skolens vedtægter og bestyrelsesmedlemmer kan ses på skolens hjemmeside. På telefonlisten findes kontaktoplysningerne på bestyrelsesmedlemmerne.

Skolebibliotek:

Vi benytter biblioteket i Ørbæk.

Eleverne får lånekort i 1. klasse. For at biblioteket kan udstede et sådant, skal barnet medbringe sit gule sygesikringsbevis, efter besked på intra. Ligeledes en fuldmagt hjemmefra.

Skolekredsen:

Skolekredsen består af alle forældre til børn på skolen, samt medlemmer, som har søgt optagelse i skolens skolekreds. Det kan være tidligere forældre, bedsteforældre, medarbejdere samt lokale beboere. Skolens bestyrelse godkender optagelse i skolekredsen for de medlemmer, som ikke har børn på skolen. Alle medlemmer af skolekredsen er stemmeberettigede ved skolens generalforsamling.

Skolemad.nu:

Via skolemad.nu kan der bestilles mad til levering på skolen. Maden leveres fra Ringe inden spisepausen. App. findes både til Iphone og Android.

Skolemælk:

Der er mulighed for at bestille skolemælk til levering på skolen. På http://www.skolemaelk.dk opretter man sin profil, og vælger Svindinge Friskole som leveringssted.

Ved eventuelle spørgsmål, kontaktes her Anita Junge.

Støtte- og specialundervisning:

Den faglige støtte varetages af lærerne.

Støtteforening:

Skolen har en meget aktiv støtteforening. Den afholder loppemarkeder i Loppeladen. Den hjælper til ved forskellige arrangementer, indsamler pap og metal. Alle pengene går til skole og børnehus, så giv en hjælpende hånd til foreningen, når den beder om det. En forening, der gør det muligt, at foretage indkøb, som skolens budget ikke har mulighed for at foretage.

Sundhedsplejerske:

Der er tilknyttet en sundhedsplejerske fra Nyborg Kommune.

Sygemelding og fritagelse for undervisning.

Ved sygdom skal man kontakte skolens kontor inden kl. 8.00, enten via intra, telefon eller mail.  Ved sygdom, der varer mere end en dag, behøver man ikke kontakte skolen hver dag.

Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden uden der forud er truffet aftale med en lærer.

Tandlæge:

Eleverne er omfattet af den kommunale tandpleje i Nyborg.

Telefonliste:

På Forældreintra findes telefon- og adresselister på alle skolens familier. Ligeledes lærernes telefonnumre samt numre på bestyrelsesmedlemmer, sundhedsplejerske m.m.

Man er altid velkommen til, at ringe til lærerne ved spørgsmål eller der er en situation, der kræver en snak.

Terminsprøver:

Vi afholder terminsprøver for 8. og 9. klasse. Til terminsprøven løses samme slags opgaver, som til afgangsprøven i 9. klasse. Formålet med terminsprøve er, at læreren kan se, hvordan eleven klarer sig i fagene, samt eleven kan prøve, hvordan det er at gå op til afgangsprøverne i 9. klasse.

Tilsyn og tilsynsførende:

Alle friskoler er underlagt et offentligt tilsyn, som skal medvirke til at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen.

Den tilsynsførende skal stå udenfor forældrekredsen, og vælges på generalforsamlingen. Den tilsynsførende besøger skolen flere gange i løbet af skoleåret, og overværer dele af undervisningen. Denne har samtaler med elever og lærere, og har mulighed for, at tale med forældre. Den tilsynsførende aflægger rapport til Undervisningsministeriet og oplæses ved generalforsamlingen. Denne offentliggøres endvidere på skolens hjemmeside på forsiden.

Trivsels- og anti-mobbestrategi:

Findes på hjemmesiden under værdigrundlag

Udlejning:

Nærmere information fås ved henvendelse til kontoret.

Udmeldelse:

Overvejer du at melde dit barn ud, vil vi bede jer vende evt. problematikker klasselæren og skolens leder. Udmeldelsen sker ved henvendelse til skolens kontor, og den er gældende med en måneds varsel.

Vedtægter:

Skolens vedtægter findes på hjemmesidens forside.

Vikardækning:

Ved lærernes fravær skal der være vikardækning. Ved planlagt fravær, gennemfører vikaren undervisning i henhold til lærerens planægning. Det tilstræbes, at vikarer gennemfører relevant undervisning.

Værdigrundlag:

Findes på hjemmesiden under pkt. ”Om skolen”

Årskalender:

Se punktet ”kalender”

Årsplaner:

Årsplaner for de forskellige fag findes på Forældreintra

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.