Skolens ABC

Afgangsprøve:

Vi tilbyder folkeskolens prøve efter 9. klasse. For elever med særlige læse- og skrive udfordringer, tilbydes hjælpemidler som f.eks. IT-rygsæk. Ligeledes får eleverne terminskarakterer i alle fag, dog er valgfag undtaget.

Aktivdag:

I vores skole og børnehave er der altid mange praktiske opgaver, vi har brug for at få hjælpende hænder til. 2 gange om året indbydes til aktivdag. Den starter typisk midt på eftermiddagen, men man kommer når man har mulighed for det. Der vil blive udsendt invitation med præsentation af arbejdsopgaver samt orientering om tilmelding. En vigtig arbejdsgruppe er madholdet, der fabrikerer mad til det arbejdende folk (børn og voksne).

Antimobbestrategi:

Findes på hjemmesiden under Værdigrundlag og under Trivselsstrategi.

Arrangementer:  

Vi ser i høj grad fællesskab, som en vigtig del af værdigrundlaget på tværs af klasserne. Vi har flere arrangementer i løbet af skoleåret, som styrker nærværet og samværet

  • Ture ud af huset
  • Trivselsdage
  • Musical
  • Motionsdag, fredag før efterårsferien
  • Projektuge
  • Emneuger
  • Juleklippedag
  • Fagdage

Bortvisning:

På vores skole tilstræber vi, at der skal være plads til alle. Modarbejdes skolens regler og værdigrundlag, kan der i sjældne tilfælde, komme bortvisning på tale.

Bøger:

Eleven/ forældre hæfter for bøger, indtil disse er registreret retur på skolen. Vi beder om, at bøger indbindes. Dette gælder ikke hæfter og engangsbøger.

Vi låner rigtig mange bøger fra Center for Undervisningsmidler i Odense. Pas også på de bøger og hjælp og med at få dem afleveret rettidigt. Der er også erstatningspligt på lånte bøger.

Cykler:

For at hæve sikkerheden skal al cykling til og fra skole foregå via Præstegårdsvej. Cyklerne placeres i cykelskuret. (Vi ved godt, at der ikke er meget plads). Børnene må ikke opholde sig i cykelskuret i skoletiden.

Elevfotografering:

Eleverne tilbydes fotografering hvert andet år. Der tages både individuelle billeder og klassebilleder.

Elevintra:

Eleverne får udleveret Unilogin af skolen i 1. klasse. Dette giver adgang til elevintra. Unilogin giver adgang til informationer og kommunikation fra lærere og skolen,  samt adgang til undervisningsportaler. Unilogin er en personlig kode.

Login sker her: svindingefriskole.dk –  vælg: Elevintra.

Elevråd:

Formålet med elevråd er, at give eleverne indblik i den demokratiske proces, indflydelse og medansvar på skolen. Repræsentanter vælges klassevis til elevrådet. Elevrådet støttes af 2 lærerrepræsentanter.

Emneuger:

Vi har emneuger 2 gange om året. Oftest arbejdes der på tværs af klasserne.

Erhvervspraktik og introkurser:

Skolen afholder praktikuge for 9. klasses eleverne. Efter behov, kan der også arrangeres praktikforløb individuelt, i samarbejde med skolens UUO vejleder.

I 8. klasse er der introduktionskursus (brobygning), hvor eleverne besøger ungdomsuddannelser (erhvervsskoler og gymnasier).

Erstatning og forsikring:

Vi forventer, at alle passer godt på skolens ting; Inventar, bøger, idrætsmaterialer, materialer, computere, iPads, bygninger m.m.

Skades disse ting forsætligt, beder vi om erstatning.

Vi forventer, at I, som forældre, har en ansvarsforsikring. Vi har ikke en forsikring , der dækker skade over for 3. person eller dennes ting. Endvidere er en ulykkesforsikring for sit barn at anbefale.

I forbindelse med lejrskoler tegnes en fælles rejseforsikring for de elever, hvor familien ikke har en i forvejen. Dette bliver så en ekstra udgift til turen.

Facebook:

På skolens facebookside, lægger en administrator billeder på, så hverdagen på skolen er mulig at følge. Ønsker I ikke, at jeres barn kommer på siden, beder vi jer give skolens kontor besked. 

Ferie:

Inden et nyt skoleårs begyndelse, får hver elev en kuvert, med kommende skoleårs skema, samt en årskalender. På denne fremgår feriedage samt fastlagte arrangementer for skoleåret.

Flytning:

Vi beder jer give skolens kontor besked, hvis I ændrer telefon, email- og/eller adresse.

Man har selv ansvaret for at opdatere personlige oplysninger på intra.

Forældre:

I som forældre, er meget velkomne til, at deltage i undervisningen.

Har I brug for en snak, er døren til lærerværelset åben. Man er altid velkommen til at kontakte skolens lærere via intra. 

Forældreintra:

Forældreintra er et internt område for forældre. Du kan følge med i, hvad der sker i de klasser, dine børn går i. Ligeledes er der også mulighed for at kommunikere med klassens lærere samt de øvrige forældre.

Du vil kunne finde information til forældre fra lærerne/skolen her.

På intra kan du også finde telefonlister på personalet og andre forældre på skolen. Personalet kan ikke se jeres kommunikation.

Vi forventer, at I som forældre, jævnligt logger ind, så I kan holde jer orienteret.

I får personligt brugernavn og login af skolens kontor.                                              Login: www.svindingefriskole.dk – vælg Forældreintra.

Forældrekreds:

Forældrekredsen består af alle forældre til børn på skolen.

Forældremøder:

Kort efter skoleårets start afholdes der forældremøder i hver klasse. Disse er uden børn. På forældremødet orienteres I bl.a. om det kommende skoleår, klassens trivsel mm. Der bliver rig lejlighed til, at komme med spørgsmål.

Frikvarter:

Der ringes kun ind, og ikke ud, til frikvarter. Vi har individuelle regler pr. klassetrin. Der er gårdvagt i alle frikvarterer.

Friplads:

Alle har mulighed for at søge om friplads til skolepenge og SFO-betaling fra Fordelingssekretariatet. Puljen er begrænset. Kriterierne for friplads er økonomiske forhold. Ansøgningsskema findes på intra samt i kuverten som udleveres før skoleåret start. Her står også fristen for aflevering.

Fritagelse:

Hvis barnet ønskes fritages fra f.eks. idræt, skal eleven have seddel med, eller læreren kontaktes på forældreintra.

Gælder fritagelse længere tid, skal skolens leder kontaktes.

Fødselsdage:

Vi synger fødselsdagssang ved morgensamling. Er fødselsdagen i weekend eller ferie, synges der efterfølgende skoledag.

Har i ønske om, at jeres barn deler ud, aftales dette med klasselæreren.

Afholder jeres barn fødselsdag inviteres alle piger, alle drenge eller hele klassen med.

Første skoledag:

Vi starter 1. skoledag kl. 16.00 for at give alle forældre mulighed for, at være med. Der er en stærk tradition for, at alle elever har forældre med.

Vi mødes alle kl. 16.00 , hvor skoleleder byder velkommen og informerer om kommende skoleår. Vi synger, og herefter er der en speciel velkomst til alle de nye elever. Skolen er vært ved en kop kaffe og saft.

Alle går herefter i deres respektive klasser, hvor der hygges en times tid.

Generalforsamling:

Iflg. vedtægterne afholdes der generalforsamling hvert forår. Indkaldelsen sker via intra senest 14 dage før. Bestyrelsen aflægger beretning, og skolens regnskab fremlægges til orientering. Skolens tilsynsførende aflægger rapport.

Der vælges bestyrelsesmedlemmer. Evt. indkomne forslag behandles.

Vi opfordrer jer til deltagelse denne aften, skolen er vært ved et lettere traktement.

Datoen fremgår af årskalenderen.

Glemte sager:

Glemt tøj, sko og ting, samles sammen og lægges i slagbænken foran skolekøkkenet. Findes ejeren ikke, sendes det glemte til genbrug.

Hjertestarter:

Ved indgangen til skolegården, er der ophængt en hjertestarter.

Indmeldelse:

Indmeldelse til kommende skoleår sker i efteråret. Indmeldelse af nye elever i skoleåret, sker ved henvendelse til skolens kontor.

IT:

Skolen har computere og iPads til rådighed. PC’erne er anbragt i computerskabe, og efter brug sættes computeren på plads og opladerstikket isættes. På denne måde er computeren altid klar brug. IPads opbevares, og oplades på lærerværelset. Det er læreren der henter, og bringer dem tilbage, medmindre andet er aftalt med læreren. Læreren er ansvarlig for opladning.

Skolen forventer, at de store elever har deres egen pc.

Kalender:

Inden skoleårets start, får hver elev en kuvert, indeholdende skema, fripladsansøgning samt en årskalender. På kalenderen fremgår alle feriedage samt fastlagte forældre-møder/ samtaler og arrangementer.

Karakterer:

I overbygningen 8. og 9. klasse afgives termins- og årskarakterer.

Klassearrangementer:

Forældrene opfordres til, eventuelt i samarbejde med lærerne, at lave et par årlige arrangementer for elever og forældre. Ved sådanne arrangementer, stiller skolen gerne køkken og/eller lokaler til rådighed. Alt skal dog afleveres i samme stand som ved ankomst.

Klassekasse:

Ved skoleårets start, indbetaler hver elev 250 kr. til ”klassekassen”.  Pengene bruges til diverse udflugter, og særlige arrangementer i løbet af året og skal ses som et alternativ til, at have et mindre beløb med, hver gang man skal noget særligt. 

Konfirmation:

Blå mandag arrangeres af forældre og elever.

Konfirmandundervisning foretages af præsten.

Kostpolitik:

Vi har ingen decideret kostpolitik. Vi mener, at det er forældrenes opgave at sørge for, at deres barn får en sund og varieret kost. Vi ser dog helst, at børnene ikke har slik og sodavand med i skole.

Energidrikke er forbudt, også på lejrture.

Lejrskole:

Vi prioriterer fællesskabet. Derfor har vi lejrskole hvert år. Hver andet år holdes fælles lejrskole for hele skolen. Hvert andet år individuelt for klassen. I  6. eller 7. klasse arrangeres en tur til Bornholm. I 8. og 9. klasse arrangeres  en udenlandstur.

Lektier:

Lektier kan forekomme fra 1. klasse, her vil det oftest være læsning.

Det er et fælles ansvar for elev og forældre, at lektierne bliver lavet. Som skole forventer vi, at lektierne laves. Det er en god måde, at være sammen med sit barn på. Samtidig får man muligheden for, at følge sit barns niveau. 

Læringsplaner/undervisningsplaner:

Vi følger ”Fælles mål”. Fælles mål er retningslinierne fra Undervisningsministeriet. Årsplaner for klassen, findes på intra.

Læseferie og sidste skoledag:

I 9. klasse starter læseferien samtidig med de øvrige 9. klasser i kommunen. Almindeligvis i slutningen af maj måned.

Den sidste officielle skoledag planlægges af eleverne. Denne godkendes af klasselæreren. Ofte har eleverne planlagt fælles morgenmad. Senere uddeles karameller i klasserne, og skoledagen sluttes med fælles aktiviteter eller rundbold mod lærerne. Når aktiviteterne er slut  har eleverne fri. 

Mobiltelefoner og iPads:

Undervisning og frikvarter er mobilfri. 

Hvis du har brug for at få fat i dit barn i skoletiden, kan du kontakte skolens kontor på 65331655.

Mobning:

Vores mål er at skabe et trygt læringsmiljø for alle børn, forældre og ansatte. Mobning tolereres IKKE. Vores antimobbestrategi findes på hjemmesiden under punktet

“Værdigrundlag”. 

Morgen- SFO:

Elever kan komme på skolen fra kl. 7.45. Det er også muligt at melde sit barn ind i  morgen-SFO, der åbner kl. 6.00.

Morgensamling:

Vi har morgensamling hver morgen. Samlingen kan indeholde sange, fortællinger fra lærerne, oplæg/optræden med elever, fødselsdagssange og beskeder. Hver elev får sin egen sangbog. 

Parkering:

Skolen råder over to parkeringspladser. En på hver sin side af Svendborgvej. Der er meget trafik morgen og eftermiddag. Tag hensyn til hinanden. 

PPR:

Skolen serviceres af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Nyborg Kommune.  

Pædagogiske dage:

2 gange om året holder lærerne en pædagogisk dag. Dagen foregår væk fra skolen, så det giver mulighed for fordybelse i relevante emner. Undervisningen varetages disse dage bl.a. af forældre. 

Rygning:

Skolen er røgfrit område. Dette gælder elever, personale, forældre og andre, som kommer på skolen. Reglen gælder også udendørs i skolegården o.l.

SFO:

SFO er for de yngste børn på Svindinge Friskole: Fra børnehaveklasse frem til behovet ophører for det enkelte barn. 

SFO købes enten som kun morgenmodul, kun eftermiddagsmodul eller begge dele. Se priser under “SFO”-fanen.

Børnene er ude hver dag, og kan benytte skolens område. Der er mulighed for boldspil, køre på mooncars, cykle, løbe på rulleskøjter, klatre i træer, bygge i huler og meget mere.

Sko:

På Svindinge Fri bruger vi hjemmesko indendørs. 

Elever der færdes i sløjdlokalet i undervisningstimer, skal bruge sko. 

Skole- hjemsamarbejde:

Aktivt forældresamarbejde er vigtigt i skolens virke for at børnene oplever en nær forbindelse mellem skolen og deres hjem. Derfor afholder vi skole-hjemsamtaler årligt. 

Skolebestyrelse:

Skolebestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Den er ansvarlig over for Undervisningsministeriet, at skolens økonomi og drift, er i overensstemmelse med vedtægterne, loven og andre gældende retsregler om de frie grundskoler. Skolens leder har ansvaret overfor den daglige pædagogiske ledelse af skolen, i henhold til gældende love, bekendtgørelse og ministerielle forskrifter.

Bestyrelsen er også ansvarlig for, at forvaltningen af statstilskuddet er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om Friskoler og Private Grundskoler”.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Den består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af skolens generalforsamling (2 af forældrekredsen og 3 af skolekredsen) 1 medlem vælges af forældrene i Børnehuset og 1 medlem vælges af støtteforeningens bestyrelse. Årligt vælges også 2 suppleanter af skolekredsen.

Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt. På møderne deltager skolelederen, og en lærerrepræsentant. Bestyrelsen har interne udvalg.

Skolens vedtægter og bestyrelsesmedlemmer kan ses på skolens hjemmeside.

Skolebibliotek:

Vi benytter biblioteket i Ørbæk.

Skolekredsen:

Skolekredsen består af alle forældre til børn på skolen, samt medlemmer, som har søgt optagelse i skolens skolekreds. Det kan være tidligere forældre, bedsteforældre, medarbejdere samt lokale beboere. Skolens bestyrelse godkender optagelse i skolekredsen for de medlemmer, som ikke har børn på skolen. Alle medlemmer af skolekredsen er stemmeberettigede ved skolens generalforsamling.

Skolemad.nu:

Via skolemad.nu kan der bestilles mad til levering på skolen. 

Skolemælk:

Der er mulighed for at bestille skolemælk til levering på skolen. På http://www.skolemaelk.dk opretter man sin profil, og vælger Svindinge Friskole som leveringssted.

Støtte- og specialundervisning:

Den faglige støtte varetages af lærerne.

Støtteforening:

Skolen har en meget aktiv støtteforening. Den afholder loppemarkeder i Loppeladen. Den hjælper til ved forskellige arrangementer, indsamler pap og metal. Støtteforeningens indtjening er til gavn for alle på Svindinge Friskole og Børnehus. 

Sundhedsplejerske:

Der er tilknyttet en sundhedsplejerske fra Nyborg Kommune.

Sygemelding og fritagelse for undervisning.

Ved sygdom eller fritagelse fra undervisning skal man skrive i elevens kontaktbog inden kl. 8.00. 

 

Telefonliste:

På Forældreintra findes telefon- og adresselister. 

Terminsprøver:

Vi afholder terminsprøver for 8. og 9. klasse. Til terminsprøven løses samme slags opgaver, som til afgangsprøven i 9. klasse. Formålet med terminsprøve er, at læreren kan se, hvordan eleven klarer sig i fagene, samt eleven kan prøve, hvordan det er at gå op til afgangsprøverne i 9. klasse.

Tilsyn og tilsynsførende:

Alle friskoler er underlagt et offentligt tilsyn, som skal medvirke til at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen.

Den tilsynsførende skal stå udenfor forældrekredsen, og vælges i forbindelse med generalforsamlingen. Den tilsynsførende besøger skolen flere gange i løbet af skoleåret, og overværer dele af undervisningen. Denne har samtaler med elever og lærere, og har mulighed for, at tale med forældre. Den tilsynsførende aflægger rapport til Undervisningsministeriet og fortæller op rapporten på skolens generalforsamling. Rapporten offentliggøres endvidere på skolens hjemmeside.

Trivsels- og anti-mobbestrategi:

Findes på hjemmesiden under værdigrundlag

Udlejning:

Nærmere information fås ved henvendelse til kontoret.

Udmeldelse:

Udmeldelsen sker ved henvendelse til skolens kontor, og den er gældende med en måneds varsel.

Vedtægter:

Skolens vedtægter findes på hjemmesiden.

Vikardækning:

Ved lærernes fravær skal der være vikardækning. Ved planlagt fravær, gennemfører vikaren undervisning i henhold til lærerens planlægning. Det tilstræbes, at vikarer gennemfører relevant undervisning.

Værdigrundlag:

Findes på hjemmesiden under punktet ”Friskolen”.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.